Статут ліцею (нова редакція)

Статут Перегінського ліцею №1

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради (далі – ліцей) є комунальним закладом загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на трьох рівнях (початкової, базової середньої та профільної середньої) освіти.

 • Повне найменування – Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради.
 • Скорочене найменування – Перегінський ліцей №1.
 • Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування та власним Статутом.

Ліцей провадить освітню діяльність на підставі ліцензії (ліцензій), виданої (виданих) в установленому законодавством порядку, діє на підставі Статуту.

 • Ліцей є юридичною особою, може мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору, печатку, штамп а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.
 • Ліцей заснований на комунальній формі власності.
 • Засновником ліцею є Перегінська селищна рада, уповноважений орган – відділ освіти, молоді та спорту Перегінської селищної ради.
 • Ліцей є неприбутковою бюджетною організацією.
 • Утримання ліцею здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.
 • Головною метою діяльності ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової, базової середньої та повної загальної (профільної) середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності, громадянської позиції.
 • Ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, жителями громади, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни;
 • прозорість, інформаційну відкритість ліцею.
  • Мовою освітнього процесу у ліцеї є українська мова.
  • З урахуванням потреб населення та місцевих умов ліцей приймає рішення про створення груп подовженого дня за погодженням із засновником.
  • Ліцей забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на таких рівнях:
  • початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;
  • базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;
  • профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

У випадку неспроможності дошкільним навчальним закладом забезпечити здобуття дошкільної освіти у повному обсязі ліцей за погодженням із засновником може забезпечувати здобуття дошкільної освіти у межах території обслуговування.

 

 • Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів ліцею визначається Положеннями, які затверджуються керівником (директором) ліцею та погоджуються із засновником (уповноваженим органом).
 • З метою належної організації освітнього процесу у ліцеї формуються класи та\або групи, у тому числі спеціальні, інклюзивні для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з дистанційною, вечірньою формою здобуття освіти, з поглибленим вивченням окремих предметів.
 • Повна загальна середня освіта у ліцеї може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти).
 • Ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.
 • Зміни до Статуту розробляються керівником ліцею та затверджуються засновником.
 • Автономія ліцею визначається його правом:
 • брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
 • розробити і налагоджувати внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • проходити в установленому порядку громадський нагляд (контроль);
 • самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • самостійно формувати освітню (освітні) програму (програми);
 • на основі освітньої (освітніх) програми (програм) розробляти навчальний план, в тому числі, в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку;
 • спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному законодавством;
 • розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством;
 • розвивати власну матеріально-технічну базу;
 • упроваджувати експериментальні програми;
 • самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
 • користуватись пільгами, передбаченими державою;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;
 • здавати в оренду майно і приміщення, які тимчасово не використовуються в освітньому процесі у порядку, визначеному законодавством;
 • надавати оплачувані освітні послуги відповідно до порядку, визначеного законодавством;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству.
  • Ліцей зобов’язаний:
 • реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
 • здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;
 • задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування ліцею, в здобутті повної загальної середньої освіти;
 • за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи та класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати єдність навчання та виховання;
  • створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;
  • проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеним спеціальним законодавством;
  • забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
  • охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників ліцею;
  • додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;
  • забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;
  • здійснювати інші повноваження, делеговані засновником управління освітою.
   • В ліцеї запроваджуються відповідно до потреб здобувачів освіти профілі навчання.
   • У ліцеї можуть бути створені та функціонувати: методичні об’єднання педагогічних працівників; психологічна служба; спортивні секції, методична рада ліцею, творчі групи; інші об’єднання у разі потреби та (або) якщо це передбачено чинним законодавством.
   • Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату ліцею або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   • Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
   • Ліцей може мати власну символіку: гімн, герб, прапор та інші атрибути, що відображають специфіку його освітнього процесу та не суперечать чинному законодавству України.

   

  1. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛІЦЕЮ
  • Головними завданнями ліцею є:
  • виховання громадянина України;
  • формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей та обдарувань;
  • забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;
  • виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав, свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
  • забезпечення реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;
  • забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;
  • реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;
  • створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;
  • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.
   • Ліцей виконує такі функції:
  • реалізує положення Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
  • задовольняє потреби громадян у здобутті початкової, базової середньої та профільної середньої освіти;
  • забезпечує єдність навчання і виховання;
  • формує освітню (освітні) програму (програми) ліцею;
  • створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;
  • забезпечує відповідність рівня початкової, базової середньої та профільної середньої освіти Державним стандартам освіти;
  • охороняє життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників ліцею;
  • формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
  • забезпечує добір і розстановку кадрів;
  • планує власну діяльність та формує стратегію розвитку ліцею;
  • встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
  • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
  • видає документи про освіту відповідно до чинного законодавства;
  • здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.
   • Принципами освітньої діяльності ліцею є:
  • людиноцентризм;
  • верховенство права;
  • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
  • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
  • розвиток інклюзивного освітнього середовища з врахуванням доступності і наближеності до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;
  • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
  • науковий характер освіти;
  • різноманітність освіти;
  • цілісність і наступність системи освіти;
  • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
  • відповідальність і підзвітність перед суспільством;
  • інтеграція з ринком праці;
  • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
  • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, інших суб’єктів освітньої діяльності;
  • академічна доброчесність;
  • академічна свобода;
  • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія ліцею у межах, визначених законом;
  • гуманізм;
  • демократизм;
  • єдність навчання, виховання та розвитку;
  • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
  • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
  • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
  • формування громадянської культури та культури демократії;
  • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
  • невтручання політичних партій в освітній процес;
  • невтручання релігійних організацій в освітній процес;
  • різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
  • державно-громадське управління;
  • державно-громадське партнерство;
  • сприяння навчанню впродовж життя;
  • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
  • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
  • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

   

  Ш. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • Ліцей проводить свою освітню діяльність, що охоплює три рівні освіти, у тому числі на профільному рівні загальної середньої освіти за  академічним спрямуванням.
  • Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до Стратегії розвитку, внутрішньої системи забезпечення якості освіти та річного плану. Локальні документи ліцею схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються наказом керівника ліцею.
  • Ліцей розробляє внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка включає:
  • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцеєм;
  • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.
   • Освітній процес у ліцеї здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

  Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується директором. На основі освітньої програми ліцей складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

  • Ліцей забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання, розвитку і виховання.
  • Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
  • Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.
  • Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) визначається у відповідності до закону України «Про повну загальну середню освіту».

  У разі, якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в ліцеї за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

  Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

  • Кількість учнів у навчальних приміщеннях ліцею має відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці).
  • Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.
  • У ліцеї для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом директора ліцею на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють.
  • Група подовженого дня може комплектуватися з здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, схвалюється педагогічною радою і затверджується директором ліцею.
  • Тривалість перебування здобувачів освіти у групі подовженого дня становить до шести годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.
  • Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.
  • План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується директором ліцею.
  • Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до ліцею за наявністю вільних місць у відповідному класі.

  Зарахування здобувачів освіти до ліцею проводиться наказом директора ліцею.

  Для зарахування здобувачів освіти до початкової школи батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, до гімназії та ліцею – особову справу і документ про відповідний рівень освіти.

  До першого класу зараховуються як правило діти з 6(шести) років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

  Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим компонентом.

  Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до ліцею відповідно до законодавства України.

  • Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.
  • У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до ліцею заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.
  • У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).
  • Навчальний рік у ліцеї розпочинається у День знань – 1 вересня, а коли 1 вересня припадає на вихідний, то наступний робочий день, що іде за ним, і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

  Структура навчального року (за семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу режим роботи встановлюється ліцеєм у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

  У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи ліцею.

  • Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.
  • Тривалість уроків (занять) у ліцеї становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2– 4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х – 45 хвилин.

  Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником та територіальними установами Держпродспоживслужби України.

  Для учнів 5–9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення  підряд двох уроків з одного предмета інваріантної  та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

  • Розклад уроків складається відповідно до навчального плану ліцею з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором ліцею.
  • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.
  • Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
  • Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
  • Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
  • Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти ліцею визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.
  • Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
  • Оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.
  • Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

  Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності ліцею та/або якості освіти.

  Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

  В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, охорони здоров’я України.

  • Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного інклюзивно-ресурсного центру. За висновками зазначеного центру такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
  • Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
  • Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.
  • За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається відповідний документ: табель, свідоцтво про базову середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
  • Випускникам ліцею, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.
  • Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, III, IV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні» у порядку, визначеним Міністерством освіти та науки України.
  • Свідоцтва про початкову середню освіту, свідоцтва базову середню освіту, свідоцтва про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
  • Виховання здобувачів освіти у ліцеї здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.
  • Цілі виховного процесу в ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
  • Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність ліцею.

  У ліцеї забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

  Керівництву ліцею, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів  освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

  Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

  • Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

  Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

  • Ліцей самостійно вирішує питання щодо запровадження шкільної форми для учасників освітнього процесу.
  • Організація харчування здобувачів освіти, в тому числі забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, а також дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється у встановленому законодавством України порядку.

   

  1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  • Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:
  • здобувачі освіти (учні, вихованці);
  • керівник (директор);
  • педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
  • інші спеціалісти;
  • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється ліцеєм, у тому числі іноземці, які залучаються до навчання та викладання (за контрактом);
  • батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.
  • Здобувачі освіти мають право на:
  • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
  • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
  • якісні освітні послуги;
  • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
  • відзначення успіхів у своїй діяльності;
  • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;
  • безпечні та нешкідливі умови навчання;
  • повагу людської гідності;
  • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
  • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
  • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
  • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;
  • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцеєм;
  • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.
  • Здобувачі освіти зобов’язані:
  • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
  • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
  • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
  • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею;
  • повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
  • Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
  • За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів порушень академічної доброчесності.
  • Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.
  • Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників ліцею, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
  • Розподіл педагогічного навантаження у ліцеї затверджується керівником (директором)і схвалюється на засіданні педагогічної ради.
  • Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
  • Директор ліцею призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.
  • Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.
  • Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) ліцею, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ліцею, здійснюється лише за їх згодою.
  • Педагогічні працівники ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.
  • За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
  • Педагогічні працівники мають право на:
  • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
  • педагогічну ініціативу;
  • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
  • користування бібліотекою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
  • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
  • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
  • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
  • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
  • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
  • захист професійної честі та гідності;
  • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;
  • безпечні і нешкідливі умови праці;
  • подовжену оплачувану відпустку;
  • участь у громадському самоврядуванні ліцею;
  • участь у роботі колегіальних органів управління ліцею;
  • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю;
  • проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
  • проходження на добровільних засадах сертифікації шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;
  • об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
  • порушення питання щодо захисту прав, професійної та людської честі й гідності.
  • Педагогічні працівники зобов’язані:
  • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
  • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти ліцею передбачених нею результатів навчання;
  • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти ліцею, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
  • дотримуватися педагогічної етики;
  • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  • формувати в здобувачів освіти ліцею усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
  • виховувати в здобувачів освіти ліцею повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
  • захищати здобувачів освіти ліцею під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю здобувача освіти;
  • дотримуватись установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ліцею, виконувати свої посадові обов’язки;
  • повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);
  • брати участь у роботі педагогічної ради, у засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;
  • виконувати накази і розпорядження директора ліцею;
  • вести відповідну документацію;
  • сприяти зростанню іміджу ліцею;
  • утримувати навчальні приміщення у порядку відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.
  • Атестація педагогічних працівників ліцею є обов’язковою і здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
  • Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, – звільняються з роботи згідно із законодавством.
  • Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу, регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку ліцею.
  • Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право:
  • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
  • звертатися до ліцею, органів управління освітою з питань освіти;
  • обирати ліцей, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
  • брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ліцею;
  • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
  • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
  • отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у ліцеї та його освітньої діяльності;
  • отримувати інформацію щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування); подавати керівництву або засновнику ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
  • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
  • Батьки або особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
  • забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти;
  • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  • виховувати повагу до державної мови та державних символів України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
  • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею;
  • сприяти керівництву ліцею у проведення розслідування щодо випадків булінгу (цькування), виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків (цькування) в ліцеї.
  • У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

   

  1. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ
  • Управління ліцеєм в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:
  • засновник;
  • уповноважений орган;
  • керівник (директор) ліцею;
  • колегіальний орган управління ліцею;
  • колегіальний орган громадського самоврядування;
  • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.
   • Засновник ліцею:
  • затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;
  • приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею;
  • реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ліцею;
  • затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;
  • – укладає строковий трудовий договір з керівником ліцею в установленому законодавством порядку;
  • – розриває строковий трудовий договір з керівником ліцею згідно законодавства;
  • здійснює контроль за дотриманням установчих документів ліцею, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) ліцею;
  • затверджує кошторис ліцею у порядку визначеному чинним законодавством;
  • приймає фінансовий звіт ліцею у порядку, визначеному законодавством;
  • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;
  • оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти;
  • забезпечує створення у ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
  • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
  • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї;
  • розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
  • сприяє створенню безпечного освітнього середовища в ліцеї та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
  • реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом ліцею та відповідно до делегованих повноважень.
   • Засновник та Уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.
   • Засновник може делегувати окремі свої повноваження Уповноваженому органу.
   • Засновник ліцею зобов’язаний:
  • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
  • у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
  • забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
   • Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює керівник (директор).
   • Керівник ліцею (директор) призначається на посаду шляхом укладення контракту за результатами конкурсного відбору у встановленому порядку.
   • Керівник (директор) ліцею несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність ліцею.
   • Керівник (директор) є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами ліцею.
   • Керівник (директор) ліцею в межах наданих йому повноважень:
  • організовує діяльність ліцею;
  • вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;
  • призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника (директора), педагогічних та інших працівників ліцею, визначає їх функціональні обов’язки;
  • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
  • здійснює розподіл педагогічного навантаження;
  • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
  • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;
  • заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
  • сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
  • затверджує правила внутрішнього розпорядку ліцею;
  • затверджувати посадові інструкції працівників ліцею;
  • організовує освітній процес та видачу документів про освіту;
  • затверджує освітню (освітні) програму (програми) ліцею ( ст.38 ЗУ «Про повну загальну середню освіту») ;
  • ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
  • видає відповідно до своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
  • укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
  • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ліцею;
  • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників ліцею;
  • забезпечує створення у ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
  • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ліцеї;
  • здійснює інші повноваження та обов’язки, передбачені законом та установчими документами ліцею.
   • Колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада. Керівник (директор) ліцею є головою педагогічної ради.Усі педагогічні працівники ліцею мають брати участь у засіданнях педагогічної ради. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
   • Педагогічна рада ліцею:
  • планує роботу ліцею;
  • схвалює освітню (освітні) програму (програми) ліцею та оцінює результативність її (їх) виконання;
  • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
  • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
  • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
  • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
  • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу;
  • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
  • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ліцею та проведення громадської акредитації ліцею;
  • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.

  Рішення педагогічної ради ліцею вводяться в дію рішеннями керівника ( директора) ліцею.

  • У ліцеї можуть діяти:
  • органи самоврядування працівників ліцею;
  • органи самоврядування здобувачів освіти;
  • органи батьківського самоврядування;
  • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
   • Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу ліцею, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:
  • працівників ліцею – зборами трудового колективу;
  • учнів ліцею, які здобувають повну загальну середню освіту ІІ-ІІІ ступенів – класними зборами;
  • батьків – класними батьківськими зборами.

  Кожна категорія обирає по 15 делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

  Загальні збори (конференція) ліцею:

  • заслуховують звіт директора ліцею;
  • розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності ліцею;
  • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ліцею;
  • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників ліцею.
   • У ліцеї можуть бути створені та функціонувати:
  • методична рада ліцею, методичні об’єднання учителів; творчі (динамічні) групи вчителів;
  • психологічна служба;
  • спортивні та інші секції відповідно до чинного законодавства.
   • За рішенням засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада ліцею.
   • Наглядова (піклувальна) рада ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
   • Члени наглядової (піклувальної) ради ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів ліцею з правом дорадчого голосу.
   • До складу наглядової (піклувальної) ради ліцею не можуть входити здобувачі освіти та працівники ліцею.
   • Наглядова (піклувальна) рада має право:
  • брати участь у визначенні стратегії розвитку ліцею та контролювати її виконання;
  • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
  • аналізувати та оцінювати діяльність ліцею та його керівника (директора);
  • контролювати виконання кошторису та/або бюджету ліцею і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником (директором) ліцею;
  • вносити засновнику ліцею подання про заохочення або відкликання керівника (директора) ліцею з підстав, визначених законом;
  • сприяти стимулюванню (заохоченню) творчої праці педагогічних працівників та учнів;
  • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.
   • Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління ліцею, органів громадського самоврядування ліцею, депутатів відповідної місцевої ради.
   • Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.
   • Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління ліцею з правом дорадчого голосу.
   • Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником ліцею.

   

  1. VI. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЛІЦЕЮ
  • Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює цю інформацію. Доступ до даної інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей ліцею.
  • Ліцей забезпечує на офіційному веб-сайті ліцею (за умови його створення) відкритий доступ до такої інформації та документів:
  • Статут ліцею;
  • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
  • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
  • структура та органи управління ліцею\єм;
  • кадровий склад ліцею згідно з ліцензійними умовами;
  • освітні програми, що реалізуються в ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
  • територія обслуговування, закріплена за ліцеєм;
  • фактична кількість осіб, які навчаються у ліцеї;
  • мова (мови) освітнього процесу;
  • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх
  • заміщення (у разі його проведення);
  • матеріально-технічне забезпечення ліцею (згідно з ліцензійними умовами);
  • результати моніторингу якості освіти, аудиту;
  • річний звіт про діяльність ліцею;
  • правила прийому до ліцею;
  • умови доступності ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
  • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
  • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ліцею або на вимогу законодавства.
   • Ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті (за умови його створення) кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

   

  VІI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

  • Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші цінності.
  • Вимоги до матеріально-технічної бази ліцею визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.
  • Майно ліцею перебуває у комунальній власності засновника, закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ліцей володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством, цим Статутом.
  • Ліцей відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їx охорони.
  • Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
  • Об’єкти та майно ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
  • Фінансування ліцею здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  • Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється відповідно до законодавства та Статуту.
  • Джерела формування коштів та майна ліцею:
  • кошти державного та місцевого бюджетів;
  • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти та інших послуг відповідно до укладених договорів;
  • добровільні грошові внески юридичних та фізичних осіб;
  • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  • інші джерела не заборонені законодавством України.

  Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних ліцеєм навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

  Бюджетне фінансування ліцею не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених в ліцеї додаткових джерел фінансування.

  Бюджетні асигнування на здійснення діяльності ліцею та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

  • Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею фінансуються за рахунок коштів засновника ліцею.
  • Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник ліцею має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

  Директор ліцею визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання ( ст. 59 ЗУ «Про повну загальну середню  освіту»).

  • Отримані в установленому порядку ліцеєм кошти, як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації (оренди) в установленому порядку майна та іншої діяльності (власні надходження) ліцею належать до доходів бюджету і використовуються ліцеєм на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.
  • Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї визначається керівником (директором) відповідно до законодавства. За рішенням керівника (директора) ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно ліцеєм або через централізовану бухгалтерію Засновника чи уповноваженого ним органу.
  • Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять ліцею  у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком ( ст.79 ЗУ «Про освіту».
  • Ліцей у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
  • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської діяльності відповідно до Статуту;
  • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
  • розвивати власну матеріальну базу;
  • списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для користування;
  • користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту.
   • Доходи та майно або їх частини не підлягають розподілу серед працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), керівництва ліцею та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків та утримання ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
   • Штатний розпис ліцею затверджуються директором ліцею за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

   

  VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

  • Ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.
  • Ліцей та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.

   

  ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

  • Державний нагляд (контроль) за діяльністю ліцею здійснюється відповідно до вимог законодавства.
  • Інституційний аудит ліцею, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади з забезпечення якості освіти.
  • Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
  • Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, директора ліцею, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради ліцею у випадках, передбачених чинним законодавством.
  • Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю ліцею здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».
  • Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах ліцею, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.
  • У випадку, якщо ліцей має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, він вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.
  • Засновник ліцею або уповноважений ним орган:
  • здійснює контроль за дотриманням установчих документів ліцею;
  • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;
  • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

   

  1. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІ3АЦІЯ, Л1КВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЛІЦЕЮ
   • Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймає його засновник.
   • При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) ліцею її працівникам, здобувачам освіти гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці й освіти.
   • У випадку реорганізації ліцею його права та обов’язки переходять правонаступникові.
   • Ліквідація ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається засновником або уповноваженим ним органом.
   • Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
   • Ліцей вважається реорганізованим або ліквідованим із дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.
   • Уразі припинення ліцею, як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.