Каталоги і картотеки нашої бібліотеки.

І. Вступ                                                                                                                                       ІІ. Основна частина.

 1. Актуальність каталогів та картотек в бібліотеках шкіл.
 2. Організація та використання каталогів в бібліотеці, їхні функції та призначення в сучасній школі.
 3. Картотеки нашої бібліотеки. Передумови організації та ефективність використання.
 4. Ведення та редагування каталогів і картотек.

ІІІ. Висновок.

Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що набагато важливіше, самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, адаптуватись до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто, основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості, самоосвіти і самовдосконалення. Виховання інформаційної культури читача є необхідною складовою  загальної життєвої компетенції особистості.Важливою умовою успішної роботи бібліотеки є добре організований довідково – бібліографічний апарат, і ,зокрема, каталоги та картотеки бібліотеки. Важливо, щоб вони відповідали змісту роботи бібліотеки та завданням, які вона ставить перед собою .Система каталогів і картотек – сукупність планомірно організованих , взаємопов’язаних бібліотечних каталогів та бібліографічних картотек, які доповнюють одне одного, розкривають склад і зміст фондів бібліотеки в різних аспектах.У шкільній бібліотеці обов’язковим є абетковий і систематичний каталоги, які призначені як для читачів, так і для службового користування.Абетковий каталог – бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовані за абеткою імен або прізвищ індивідуальних авторів , найменувань колективних авторів або назв творів друку та інших документів. Абетковий каталог шкільної бібліотеки виконує інформаційну, пошукову та освітню функції. Специфіка його побудови дозволяє зібрати в одному місці всі твори окремого автора незалежно від їхнього змісту , а також від того, чи виступає певна особа як індивідуальний автор чи співавтор, редактор, перекладач і т. ін..Інформаційні та пошукові функції абеткового  каталогу полягають у тому, що він розкриває фонд бібліотеки за авторською ознакою, дає змогу інформувати про авторський склад фонду, дізнатись, чи є в бібліотеці конкретний документ і в якій кількості примірників, які ще твори окремого автора представлені у фондах.Розкриття бібліотечного фонду в авторському аспекті має важливе значення для виконання абетковим каталогом освітньої функції, оскільки шкільна бібліотека спрямована популяризувати твори видатних вітчизняних та зарубіжних письменників, вчених, громадських діячів, офіційні документи органів державної влади.  Працюючи з АК учні знайомляться з творчістю певних авторів, здобувають інформацію про невідомі їм твори.Крім безпосереднього обслуговування читачів, каталог ми  використовуємо у внутрішній роботі бібліотеки. За його допомогою здійснюється комплектування і перевірка фонду, вилучення застарілих документів та опрацювання нових надходжень. Без нього неможливо обійтися в довідково – бібліографічній та інформаційній роботі бібліотеки під час виконання різноманітних довідок, складання оглядів, бібліографічних посібників, підготовки масових заходів.Абетковий каталог нашої бібліотеки почав створюватися в 1978 році, коли в штат бібліотеки було взято ще одного працівника.Оформлення каталогу стандартне і звичне для багатьох бібліотек – це дерев’яний ящик з шухлядками, які мають певні написи, і допомагають читачу скоріше зорієнтуватися в пошуку затребуваного документа.Розстановка карток – АК містить бібліографічні записи різних видів документів, що надходять до бібліотеки, незалежно від того, на яких носіях інформації вони представлені. У ньому відображаються книги, брошури, видання, що продовжуються та всі інші видання, що опрацьовуються як документи.Абетковий каталог нашої бібліотеки містить біля двох тисяч карток. Така порівняно з фондом (13884 прим.) невелика кількість карток пояснюється великою кількістю однакових книг одного автора та ще більшою кількістю хрестоматійних видань та інших зібрань, що відповідають шкільній програмі і розраховані на певну контингент учнів.Включення карток в АК відбувається залежно від обсягів нових надходжень. Вилучення карток проводиться на основі актів списання.При оформленні каталогу, кожні 40 – 60 карток, ми відокремлюємо роздільниками. Ми також виділяємо персоналії письменників,творчість яких вивчається за шкільною програмою з української та світової літератури. Написи на роздільниках, дотримуючись добрих традицій, ми робимо бібліотечним почерком.Другим обов’язковим каталогом для якісного функціонування бібліотеки є «Систематичний каталог».«Систематичний каталог» – це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовують за галузями знань відповідно до певної системи бібліотечно – бібліографічної класифікації. Він розкриває зміст бібліотечного фонду й інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знань, з того чи іншого питання є в бібліотеці. Систематичному каталогу належить важлива роль серед інших каталогів і картотек у бібліотеці , він є обов’язковим для кожної бібліотеки. Книжковий фонд шкільної бібліотеки розставляють за систематично – абетковим порядком, у такий же спосіб ми групуємо і картки з бібліографічними записами в СК, але це зовсім не означає, що без такого каталогу можна обійтись. Це пов’язано з тим, що на полицях частина видань відсутня: вони знаходяться у читачів й інформації про них немає. Крім того, СК виконує ряд інших функцій.Однією з надважливих для шкільної  бібліотеки є освітня функція каталогу. Вона досягається завдяки змісту і структурі каталогу. Правильно з наукової та педагогічної точки зору побудований СК сприяє баченню учнями найбільш цінних документів, згрупованих за системою знань так, що користувач бачить у бібліотеці літературу з окремих галузей в їх логічному зв’язку, бачить як частину єдиного цілого. Це допомагає йому систематизувати отримані знання, розширює кругозір, сприяє виникненню і розвитку пізнавальних потреб, а значить сприяє ефективному навчально – виховному процесу.За основу систематичного  каталогу  нашої бібліотеки взято структуру таблиць ББК  для дитячих та шкільних бібліотек. Він налічує біля двох тисяч карток, сорок центральних роздільників, понад сто лівосторонніх та правосторонніх роздільників. На центральному роздільнику, зазвичай ми вказуємо  деталізовані ділення, зазначені на подальших роздільниках. Власне, література, що висвітлюється у вищевказаних діленнях, найбільше використовується у навчально – виховному процесі, є найбільш затребуваною. В наступному році ми плануємо використовувати «Спеціальні типові ділення для деталізації матеріалу з історії», оскільки, останнім часом ми отримуємо літературу по даному розділу яку важко проіндексувати.Складовою частиною ДБА шкільної бібліотеки є картотеки, вибір і наповнення яких залежить від потреб читачів та специфіки конкретної бібліотеки. У нашій бібліотеці ефективно функціонують наступні:

«Картотека обліку підручників»;

«Картотека на допомогу профільному навчанню»;

«Краєзнавча картотека»;

«Картотека  «Інноваційні технології в освіті».

   «Картотека обліку підручників» є обов’язковою в роботі шкільного бібліотекаря вона використовується:

 • при щорічній інвентаризації фонду підручників;
 • при підготовці та подачі річних, квартальних та інших звітів чи інформації;
 • при визначенні відсотка забезпеченості школярів підручниками;
 • при заявці на надходження нових підручників;
 • при списанні підручників з фондів бібліотеки;
 • при поданні термінової інформації про підручники;
 • при втраті підручника учнями;
 • при інформуванні батьківського колективу школи чи класу про наявність конкретних підручників;
 • при передачі в користування підручниками в інші бібліотеки району і т.д.

Таким чином, ця картотека виконує провідну роль у всій роботі з підручниками, а власне це і є одним з основних завдань, що стоять перед бібліотекою школи.Наша картотека створена відповідно до класів, і само собою має 11 центральних роздільників, за якими в алфавітному порядку розташовані картки з назвами підручників. Їх налічується 241. На картці на окремий підручник вказується:

 • автор чи автори підручника;
 • повна назва підручника;
 • клас для якого виданий підручник;
 • профіль підручника (для 10-11класів);
 • місце, де виданий підручник;
 • рік видання підручника;
 • кількість підручників;
 • номер запису про отримання підручників у «Книзі сумарного обліку»;
 • вибуття підручників (втрата за певний період);
 • скільки в наявності на даний момент.

Правильна організація та редагування «Картотеки обліку підручників» є запорукою ефективної та достовірної інформації про підручники в будь-який час по будь-якому запиту щодо наявності та забезпеченості підручниками. А в наш час, коли на жаль не відбувається стовідсоткового забезпечення учнів, така інформація є актуальною і надається доволі часто . З 2003 року в нашій школі запроваджено профільне навчання. Це була перша школа району з таким навчанням, і, відповідно досвіду з функціонування профілів було мало. Тому, за рекомендацією і погодженням з педагогічним колективом, ми розпочали роботу з організації «Картотеки на допомогу профільному навчанню». Роздільники та рубрики картотеки були узгоджені з керівниками предметних методоб’єднань . Основним матеріалом для опису, звичайно, були газети та журнали. Статті групувалися за такими діленнями:

– нормативно – правова основа профільного навчання;

– профільне навчання: становлення, пошуки, перспективи;

– психологічний супровід профільної  та до профільної підготовки;

– фізико – математичний профіль;

– філологічний профіль;

– хіміко – біологічний профіль;

– технологічний профіль.

За цими діленнями ми продовжуємо роботу по систематизації та редагуванню картотеки і сьогодні. Картотека налічує біля двохсот карток, продовжує бути актуальною і задіяною в навчально – виховному процесі школи.Правильна організація та редагування «Картотеки обліку підручників» є запорукою ефективної та достовірної інформації про підручники в будь-який час по будь-якому запиту щодо наявності та забезпеченості підручниками. А в наш час, коли на жаль не відбувається стовідсоткового забезпечення учнів, така інформація є актуальною і надається доволі часто.З 2003 року в нашій школі запроваджено профільне навчання. Це була перша школа району з таким навчанням, і, відповідно досвіду з функціонування профілів було мало. Тому, за рекомендацією і погодженням з педагогічним колективом, ми розпочали роботу з організації «Картотеки на допомогу профільному навчанню». Роздільники та рубрики картотеки були узгоджені з керівниками предметних методоб’єднань . Основним матеріалом для опису, звичайно, були газети та журнали. Статті групувалися за такими діленнями:

– нормативно – правова основа профільного навчання;

– профільне навчання: становлення, пошуки, перспективи;

– психологічний супровід профільної  та до профільної підготовки;

– фізико – математичний профіль;

– філологічний профіль;

– хіміко – біологічний профіль;

– технологічний профіль.

За цими діленнями ми продовжуємо роботу по систематизації та редагуванню картотеки і сьогодні. Картотека налічує біля двохсот карток, продовжує бути актуальною і задіяною в навчально – виховному процесі школи.

«Краєзнавча картотека» в нашій бібліотеці ведеться з 1992 – го року, з часу, коли селище відзначало своє 700 – ліття, і стало багато публікацій у місцевій пресі. Картотека налічує 19 рубрик, і більше 300 карток. Вони містяться за такими традиційними роздільниками як «Історія селища», «Життя селища», «Історія та розвиток району» та інші, характерні для такого типу картотек роздільники. Ця картотека має надважливе значення в умовах, коли одним з провідних напрямів роботи шкільної бібліотеки стає національно – патріотичне виховання. Матеріали, вказані в «Краєзнавчій картотеці» використовуються в підготовці масових заходів, при підготовці до уроків історії, географії, літератури та інших. Вони є, інколи,єдиним джерелом інформації при ознайомленні з усіма аспектами існування нашого селища.

 

 

Картотека «Інноваційні технології в освіті» організовувалася в1992 році. Першою її назвою була «Картотека передового досвіду». Вона  розрахована виключно на педагогічний колектив школи. Її основною функцією було вказувати адресу та назву досвіду, який мав гриф Міністерства освіти, і був рекомендований для запровадження в школах країни. Матеріали досвіду друкувались на сторінках педагогічної преси, вони стосувались не тільки навчального, а і виховного процесу. З 2000 року картотеку переіменовано в картотеку «Інноваційних технологій в освіті». Вона налічує 22 рубрики. Картки містяться за такими роздільниками: «Офіційно в освіті», «Управління школою», «Особистісно – зорієнтоване навчання», «Модульне навчання», «Компетентісний підхід у навчанні» і т. д.Слід відзначити, що ефективність використання матеріалів  картотеки не надто висока у зв’язку з появою мережі Інтернет. Але, є певне коло користувачів бібліотеки,( вчителі середнього віку), які традиційно продовжують користуватися класичними видами інформації.

Найдосконаліші каталоги і картотеки не зможуть певною мірою виконувати свої функції, якщо ними не будуть користуватися читачі. Тому, завдання нашої бібліотеки полягає не тільки у створенні повноцінних каталогів і картотек, а й утому, щоб зробити їх доступними, комфортними та затребуваними для наших користувачів.

Список використаних джерел:

 1. Дудіна Н. Г.

Інформаційна робота шкільного бібліотекаря // Шкіл. Світ.- 2001.-№21.- С.8.

 1. Курінська Л. А.

Формування в учнів основ інформаційної культури // Шкіл. б-ка.- 2005.- №2.- С. 21-22.

 1. Малько А. О.

Шкільний бібліотечно – інформаційний центр// Барви творчості:   Наук. – метод. Зб. – К.,1995.- С.235 – 237.

 1. Сидоренко О. Л.

Шкільна бібліотека як інформаційний центр //Шкіл. світ.- 2000.- №1–С.10-11.